« Tagasi

Uhti küla Nõlvataguse maaüksuse (94901:009:0517) ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatas Ülenurme Vallavalitsuse 21.09.2015.a. korraldusega nr 265.

Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusega nr 101 „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" ühendati Ülenurme vald ja Kambja vald ning pärast ühinemise jõustumist on uue kohaliku omavalitsusüksuse nimeks Kambja vald. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lg 2 2. lause järgi on ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus ühinenud kohalike omavalitsuste üksuste üldõigusjärglane.

Detailplaneeringu eesmärk Nõlvataguse kinnistule ehitustingimuste määramine elamute projekteerimiseks ning lahenduse andmine juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamisele.
 

Vastuvõtmine

Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneering võei vastu Kambja Vallavalitsuse 01.02.2018 korraldusega nr 156 "Uhti külas asuva Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine".
 

Avalik väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 01.02.2018 korraldusega nr 156 "Uhti külas asuva Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" määrati avaliku väljapaneku ajaks 26. veebruar kuni 12. märts 2018 ja kohaks Ülenurme vallamajas aadressiga Pargi tn 2, Ülenurme ning Kambja valla kodulehel www.kambja.ee.
 

 

Planeeringu materjalid