« Tagasi

Räni aleviku Saare maaüksuse (94901:005:0822) ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Saare maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatas Ülenurme Vallavalitsus 07. aprill 2017 korraldusega nr 95. Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusega nr 101 „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" ühendati Ülenurme vald ja Kambja vald ning pärast ühinemise jõustumist on uue kohaliku omavalitsusüksuse nimeks Kambja vald. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lg 2 2. lause järgi on ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus ühinenud kohalike omavalitsuste üksuste üldõigusjärglane.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse osa, millele on võimalik elamuid rajada, kruntideks jagamine ning ehitusõiguse määramine.
 

Vastuvõtmine

Planeering võeti vastu Kambja Vallavalituse 01.02.2018 korraldusega nr 155 "Räni alevikus asuva Saare maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine".
 

Avalik väljapanek

Kambja Vallavalituse 01.02.2018 korraldusega nr 155 toimub planeeringu väljapanek 26.02 - 12.03.2018 Kambja vallavalitsuses (Pargi 2, Ülenurme) ja Kambja valla kodulehel www.kambja.ee.

 

Planeeringu materjalid