Haridusnõunik

22.02.18

12. märtsist alustab vallavalitsuses tööd haridusnõunik Maia Uibo.

Haridusnõuniku ülesanded:

 • munitsipaalharidusasutuste töö koordineerimine;
 • koordineeritavatele valdkondadele analüüsimine ja arengute planeerimine ning asutustevahelise koostöö koordineerimine;
 • koordineeritavate valdkondlike arengukavade koostamine ning vajadusel täiendamine, seire tegemine nende täitmise osas;
 • koordineeritavate valdkondadega seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine vallavalitsusele ja/või vallavolikogule;
 • teenistusliku järelevalve teostamine hallatavates haridusasutustes, ettepanekute tegemine töö paremaks korraldamiseks;
 • osalemine haridusasutuste võrgu analüüsimise protsessis ning ettepanekute tegemine ümberkorraldamiseks;
 • asutuste juhtide, valla ametiisikute ja valla elanike nõustamine koordineeritavate valdkondadega seotud küsimustes;
 • arendab valla noorsootööd (huviharidus, sport, meelelahutus);
 • vastutab spordiregistri töö eest;
 • haridusasutuste töötajate ja parimate õppurite tunnustamise korraldamine;
 • Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete terviklikkuse ja õigsuse kontrollimine haldusterritooriumil asuvate õppeasutuste osas;
 • hariduse valdkonda puudutava informatsiooni vahendamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kohalike omavalitsuste ja õppeasutuste vahel.