25 märts, 2017

23. augustist 2013 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu ja Ülenurme vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 6. oktoobril 2013.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1.      taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2.      taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2013);

3.      taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2013).

4.      taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, va alla 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse  vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. 

Enne taotluse koostamist tuleks kindlasti läbi lugeda programmdokument.

Taotlusvormid leiab EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Kontaktisikud:

Kambja vallavalitsuse majandusnõunik Enno Soodla
tel 741 6461
e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Tartu maavalitsus: Heili Uuk
tel 730 5237
e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Hindamiskomisjon

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon järgmiseks koosseisus:

  • Ivar Tedrema
  • Reet Kiuru
  • Arved Küngas
  • Enno Soodla
  • Merle Saik

Programmi valdkondade prioriteetsus

  Hajaasustuse programmst toetatavate valdkondade prioriteetsus on volikogu otsusega järgmine:

  1.  veesüsteemid;
  2.  kanalisatsioonisüsteemid;
  3.  juurdepääsuteed;
  4.  autonoomsed elektrisüsteemid.

Dokumendid

Hajaasustuse programmi programmdokument (pdf)

Info joogivee analüüside kohta (rtf)

Kontaktisikud valdades (rtf)

Puurkaevud veeseaduses (Antti Toominga ettekanne infopäeval, ppt)

Reovee puhastamine hajaasustuses (Galina Danilišina ettekanne infopäeval, ppt)

Teabevihik "Reovee puhastamine hajaasustusalal" (pdf)

Veekasutuskord ja veeservituut (rtf)

Kambja Vallavolikogu 15.08.2013 määrus nr 54 "Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseks"

Kambja Vallavalitsuse 29.08.2013 korraldus "Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine"

Toetuse saajad