25 märts, 2017
27. märtsist 2014 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 27. mail 2014.
 
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
 
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014);
3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014).
4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, va alla 18-aastase isiku või kuni 35-aastane määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
 
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
 
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse  vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  
 
Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga. 
 
Taotlusvormid on EASi veebilehel: 
 

16. aprillil 2014 algusega 14.00 toimub Tartu Maavalitsuses IV korrusel (Riia 15 Tartu) programmi infopäev.

Registreeruda See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või tel 730 5237  (Heili Uuk).

Kontaktisikud:

Kambja vallavalitsuse majandusnõunik Enno Soodla
tel 741 6461, 501 1783
e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Tartu maavalitsus: Heili Uuk
tel 730 5237
e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Hindamiskomisjon

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon järgmiseks koosseisus:

  • Ivar Tedrema
  • Reet Kiuru
  • Arved Küngas
  • Enno Soodla
  • Merle Saik

Programmi valdkondade prioriteetsus

  Hajaasustuse programmst toetatavate valdkondade prioriteetsus on volikogu otsusega järgmine:

  1.  veesüsteemid;
  2.  kanalisatsioonisüsteemid;
  3.  juurdepääsuteed;
  4.  autonoomsed elektrisüsteemid.

Dokumendid

 

Kambja Vallavolikogu 15.08.2013 määrus nr 54 "Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseks"

Kambja Vallavalitsuse 29.08.2013 korraldus "Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine"

Toetuse saajad

Toetuse saajad 2014 taotlusvoorust

 

Eelmine taotlusvoor

Hajaasustuse programm 2013-2014

Toetuse saajad 2013 - 2014 taotlusvoorust