25 märts, 2017

Suurõnnetuse ohuga ettevõtted

Suurõnnetuse ohuga ettevõte on kemikaaliseaduse alusel ettevõte, kus ohtlikke kemikaale käideldakse künniskogusest suuremas koguses. Suurõnnetuse ohuga ettevõtted jagunevad A-ja B-kategooria ettevõteteks. Künniskogused ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete ohtlikkuse kategooria määratlemine on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr. 67 "Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord".

Suurõnnetuse ohuga ettevõtete nimekirja peab päästeasutustelt saadavate andmete põhjal Päästeamet.

4 Reola Gaas AS A Vana-Kuuste küla, Kambja vald, TARTUMAA Veeldatud süsivesinkgaaside ladustamine ja müük Eriti tuleohtlikud veeldatud gaasid