Vallavolikogu komisjonid

16.01.17

Sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond on sotsiaal-, sotsiaalhoolekande-, tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö küsimused.

Liikmed:

 

Keskkonna- ja turvalisuskomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond on keskkonnakaitse, kriisiabi, korrakaitse ja päästeteenistuse küsimused.

Liikmed:

 

Arengu- ja eelarvekomisjon

Komisoni tegevusvaldkond on planeeringute, arengukavade, eelarve- ja maaküsimused.

Liikmed:

 

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib ja hindab enda koostatud ja kinnitatud tööplaani alusel või volikogu ülesandel:

  1. vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele;
  2. tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust vallaeelarvele;
  3. vallavalitsuse, selle hallatavate asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu raamatupidamise õigsust, nende tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust;
  4. vallaeelarve täitmist;
  5. valla vara kasutamise sihipärasust.

Liikmed: