Lasteaiakoha taotlemine

15.03.17

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus: 

Lasteasutusse vastuvõetavad lapsed

Lasteasutusse võetakse laps, kelle ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald.

Lasteasutusse võib võtta vabade kohtade olemasolul Kambja vallas mitteelava lapse, eelistades esmajärjekorras Kambja vallas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

Erandkorras võetakse laps lasteaeda väljaspool järjekorda Kambja Vallavalitsuse otsusel.

Lasteaiakoha taotlemine

Arvestust laste lasteaiakoha taotlemise ja järjekorra kohta peetakse Kambja Vallavalitsuses.

Lasteasutusse koha taotlemiseks esitab lapse vanem või eestkostja (edaspidi lapsevanem) vallavalitsusele vormikohase avalduse. Erivajadusega lapsele sobitusrühma koha taotlemiseks lisatakse avaldusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvis 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitus.

Avaldused registreeritakse saabumisel vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. Esitatud avaldused kantakse nende registreerimise järjekorras lasteaiakoha taotlejate ühtsesse järjekorda.

Arvestust kohataotlejate osas peetakse vanuserühmade kaupa (käimasoleva aasta 1. oktoober – järgmise aasta 30. september).

Vanem saab teha muudatusi taotluse andmetes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda ning võimalusel eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal või vastavalt lapsevanema soovile.

Laps, kes on saanud koha ühes lasteaias, kustutatakse kohataotlejate järjekorrast.

Lapse lasteasutusse vastuvõtmine ja lepingu sõlmimine

Lasteaeda võetakse reeglina vähemalt ühe aasta ja kuue kuu vanuseid lapsi.

Lapsi võetakse lasteasutusse vabade kohtade olemasolul vastavates vanuserühmades vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale.

Vaba koha olemasolust teatab vallavalitsus järjekorras vastava vanusegrupi esimese lapse vanemale, kes on kohustatud viie tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist teatama, kas ta soovib last lasteaeda paigutada või jääb edasi kohataotlejate järjekorda (muudab lapse lasteaeda toomise tähtpäeva).

Kestvus:

Vaba koha olemasolust teatab vallavalitsus järjekorras vastava vanusegrupi esimese lapse vanemale, kes on kohustatud viie tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist teatama, kas ta soovib last lasteaeda paigutada või jääb edasi kohataotlejate järjekorda (muudab lapse lasteaeda toomise tähtpäeva).

Õigusaktid:

Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Vastutav ametnik:

Sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialist

 


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

Viide:

 


Taotlemine pabervormil
 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Kambja vallamajast.

Vastuvõtuajad: E, N 9 – 12, K 9 – 12; 14 – 16

Vajaminevad dokumendid:

Lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja vormikohane avaldus;

Viide: