Üldplaneering

30.01.17

Kambja valla üldplaneering on vallavolikogu määrusega kehtestatud valla ruumilise arengu kavandamine, mille käigus lepitakse kokku üldistes ruumilise arengu põhimõtetes - kuhu tulevad elamualad, kuhu tööstusalad, missugused maa-alad jäävad põlluharimise ja metsamajandamise tarbeks ning missugused avalikule sektorile, samuti erinevate teede asukohad jms.

Üldplaneering määrab üldised maakasutus- ja ehitustingimused Kambja vallas ning on aluseks detailplaneeringute koostamisele. Üldplaneeringuga määratakse tulevased hoonestamiseks sobivad maa-alad, maakasutuse sihtotstarbed ning sellest tulenevad piirangud, nagu kruntide suurused või hoonete üldarhitektuursed nõuded. Samuti loob valla üldplaneering valmisoleku investeeringuteks ja tagab arenguprotsesside järjepideva jätkumise.

Käesolev planeeringulahendus on esitatud kaartidel ja seletuskirjas

Kambja valla üldplaneering 

Kambja valla üldplaneeringu keskkonnamõju starteedilise hindamise aruanne

Joonised

Kambja valla üldplaneeringu põhijoonis

Kambja valla üldplaneeringu keskkonnakaart

DGN ja DWG formaadis joonised pakituna ZIP-failina:

Kambja valla üldplaneeringu materjalid DGN-formaadis

Kambja valla üldplaneeringu materjalid DWG-formaadis

Maakonnaplaneering

Tartumaa maakonnaplaneering