Sotsiaaltoetused

5.01.18

Toetust on õigus määrata isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald või vältimatut sotsiaalabi taotlevale inimesele, kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud teisiti.

Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abi vajava isiku kohta.

Lapsest lähtuvate toetuse maksmise aluseks on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Kambja vallas.

Taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele järgmised dokumendid:

 • vormikohane allkirjastatud taotlus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotlus elektrooniliselt;
 • sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel andmed leibkonna sissetulekute kohta (palgatõend, pangaväljavõte vms);
 • taotluses nõutud kulusid tõendavad dokumendid.

Toetuse taotluse menetlemine ja toetuse määramine

Taotlust menetlev ametnik hindab vajadusel kodukülastuse või vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal toetuse saaja abivajadust.
 

Sünnitoetus

Toetust makstakse kahes osas:

 • esimene osa makstakse lapsevanema taotluse alusel vanemale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi on Kambja vald ning laps registreeritakse sünnijärgselt Kambja valla elanikuks;
 • teine osa makstakse lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et on endiselt täidetud punktis 1 sätestatud tingimused ning lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud järjepidevalt Kambja vallas.

Taotlust menetlev ametnik vaatab läbi toetuse taotluse, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Sünnitoetuse I osa suurus on 220 eurot; II osa 100 eurot;

Neile lapsevanematele, kellele on makstud Kambja Vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 42 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" alusel lapse sünnitoetuse I või II osa, makstakse lapse aastaseks ja/või kaheaastaseks saamisel sünnitoetust 150 € tingimusel, et nad on jätkuvalt Kambja valla elanikud. Toetuse saajad teeb kindlaks sotsiaalametnik ja toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole lapse sünnipäevakuul.

Neile lapsevanematele, kellele on makstud Ülenurme Vallavolikogu 17.12.2013 määruse nr 19 „Ülenurme valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord" alusel lapse sünnitoetuse esimest osa, makstakse sünnitoetuse teine osa summas 100 € välja 2018. aastal lapse 2- või 3-aastaseks saamisel (2015. ja 2016. a sündinud lapsed) tingimusel, et nad on jätkuvalt Kambja valla elanikud.
 

Matusetoetus

Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse isiku surma korral, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht oli Kambja vald.

Matusetoetust makstakse kirjaliku avalduse alusel isikule, kes korraldab lahkunu matused, olenemata korraldaja elukohast ja sugulusastmest.

Taotlust menetlev ametnik vaatab läbi toetuse taotluse, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Toetuse määr 250 eurot.
 

Küttetoetus

Küttetoetus on ühekordne toetus ahiküttega eluruumi küttekulude kompenseerimiseks.

Küttetoetusele on õigus üksi elaval töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saaval isikul, kes ei tööta ja kelle kuu sissetulek on väiksem kui 400 eurot.

Toetuse määr on 100 eurot.
 

Koolilõunatoetus

Koolilõunatoetus on toetus, mida makstakse peredele laste koolilõuna kulude katmiseks.

Koolilõunatoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 1,5-kordset toimetulekupiiri.

Toetust määratakse vahendite olemasolu korral kas osaliselt või kogu ulatuses koolilõuna maksumusest.

Vastavalt vallavalitsuse korraldusele kantakse toetus üle koolides toitlustamist korraldavale ettevõttele.
 

Ranitsatoetus

Ranitsatoetus on ühekordne toetus esimesse klassi minevale lapsele.

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

Toetuse määr on 70 eurot.
 

Õppetoetus

Õppetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse perekondadele laste õppevahendite, töövihikute ning muude kooliskäimisega või kooli lõpetamisega seotud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks.

Õppetoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 1,5-kordset toimetulekupiiri.
 

Laagritoetus

Laagritoetus on ühekordne toetus laagris osaleva 7 - 19-aastase lapse, kes õpib üldhariduskooli päevases õppevormis, osalemistasu osaliseks katmiseks.

Laagritoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 2- kordset toimetulekupiiri.

Taotlusele tuleb lisada laagris osalemise tasu maksmise aluseks olev dokument või maksmist tõendav dokument.

Toetuse määr 80 eurot.
 

Toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral

Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda tulekahju, üleujutuse või muu õnnetuse tagajärjel.

Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

Toetuse taotleja esitab vajadusel vallavalitsusele koos kirjaliku avaldusega päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi.
 

Ühekordne peretoetus

Ühekordset peretoetust makstakse vahendite olemasolu korral perekonnale hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks põhjendatud taotluse alusel.

Ühekordset peretoetust makstakse perekondadele, kelle sissetulekud pärast eluasemekulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist ületavad toimetulekupiiri, kuid toetus on vajalik perekonna iseseisva toimetuleku säilitamiseks ja hoidmaks ära abituse süvenemist.
 

Ravitoetus

Ravitoetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks tasumiseks:

 • töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
 • puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;
 • kuni 18-aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;
 • nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis;
 • pikaajalise koduse hapnikravi saaja elektrienergia kulude katteks üks kord kuus meditsiiniasutuse tõendi alusel.

Taotlusele tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid.

Toetuse määr:

 • töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspensioni) saavale isikule retseptiravimite kompenseerimiseks kuni 60 eurot kalendriaastas;
 • kuni 18-aastase lapse prillide hüvitamiseks 50% prilliklaaside maksumusest, prilliraamide maksumuse hüvitamise otsustab vallavalitsus sotsiaalosakonna juhataja või sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul, kuid mitte üle 100 euro kalendriaastas;
 • nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis 80 eurot;
 • pikaajalise koduse hapnikravi saaja elektrienergia kulude katteks üks kord kuus 22 eurot.

 

Transporditoetus

Transporditoetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks tasumiseks:

 • töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale liikumispuudega isikule üks kord aastas transpordikulude kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
 • liikumispuudega lapse ja töötava üle 16-aastase liikumispuudega isiku transpordikulude kompenseerimiseks. Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

Toetuse määr 50 eurot.
 

Eakate sünnipäevatoetus

Toetust makstakse alates 80. eluaastast igal aastal isiku sünnikuul.

Esmakordse toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

Järgnevatel aastatel teeb taotlust menetlev ametnik eakate sünnipäevatoetuse saajad kindlaks rahvastikuregistri andmete alusel, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise.

Sünnipäevatoetust ei maksta neile hoolekandeasutuses viibivatele eakatele, kelle hooldusteenuse eest maksab vallavalitsus.

Toetuse määr 30 eurot.