Sotsiaaltoetused

15.12.17

Taotlemine endise Kambja valla maalal

Sotsiaaltoetust on üldjuhul õigus taotleda ja määrata inimesele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kambja vald (endise Kambja valla territorriumil) ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald või vältimatut sotsiaalabi saavale inimesele. Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka tema eestkostja, hooldaja või muu isik.

Sotsiaaltoetusi makstakse Kambja valla eelarvest ja riigieelarvest Kambja valla eelarvesse eraldatud sihtotstarbelistest toimetulekutoetuse vahenditest.

Toetused

 

Sünnitoetus

Sünnitoetus koosneb kolmest osast, mida makstakse:

 • pärast lapse sündi (40% toetuse määrast),
 • lapse 1-aastaseks saamisel (30%),
 • lapse 2-aastaseks saamisel (30%).

 

Toetuse kõiki osasid on õigustaotleda lapse vanemal ja muul last kasvataval isikul, kes saab selle lapse eest riiklikke peretoetusi. Taotleja elukohana peab olema registreeritud Kambja vald vähemalt kolm kuud enne lapse sünnikuupäeva, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamist. Kõikide toetuseosade saamiseks peab lapse elukohana olema registreeritud Kambja vald.

Taotleda saab toetust kahe kuu jooksul lapse sünnist, lapse 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisest. Esmakordse toetuse saamiseks esitab taotleja avalduse.

Sünnitoetuse maksmise aluseks on toetuse õiguse tekkimise ajal kehtinud toetuse määr. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.

Toetuse määr 2017. aastal on 500 eurot.

 

Alushariduse toetus

Alushariduse toetust makstakse lasteaiakulude või koolieelse hariduse kulude katmiseks:

 1. kahe eelkooliealise lapsega perele noorema lapse sünnile järgnevast kvartalist kuni vanema lapse kooliminekule järgneva kvartalini üks kord kvartalis;
 2. kolme või enama eelkooliealise lapsega perele noorima lapse sünnile järgnevast kuust kuni vanema lapse koolimineku kuuni üks kord kuus.

Toetuse määr 2017. aastal on 65 eurot.

 

Kooliminekutoetus

Kooliminekutoetust makstakse kord aastas augustikuul lapsevanemale, kelle laps läheb esmakordselt 1. klassi.

Toetuse määr 2017. aastal on 65 eurot.

 

Koolitranspordi toetus

Koolitransporditoetust makstakse sõidupiletite alusel üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivatele õpilastele ja huvikooli seaduse mõistes huvikoolis õppivatele õpilastele, kellel sõiduks kooli ja koolist koju ei ole võimalik kasutada vallasiseseid koolibusse.

Sõidukulud hüvitatakse sõiduks kooli ja koolist koju kõikidel õppepäevadel sõidupiletite alusel 100 % piletihinnast. Ei hüvitata linnasiseste bussiliinide pileteid ja sõidukulusid õpilasele, kelle sõidukulu kuulub hüvitamisele muudel alustel. Õppetööga mitteseotud sõitude ning täiendava õppetööga seotud sõitude kulusid ei hüvitata.

Erijuhtumid lahendatakse vallavalitsuse poolt lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja kirjaliku taotluse alusel.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja õppeaasta esmakordsel taotlemisel vallavalitsusele iga õpilase kohta avalduse. Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on vanem kohustatud sellest viivitamatult vallavalitsust informeerima.

Toetuse maksmiseks esitavad õpilased vallavalitsusele paberile kinnitatud ajalises järjekorras süstematiseeritud sõidupiletid kord kuus 10. kuupäevaks. Piletil peab olema loetav kuupäev, marsruut ja summa. Tagantjärgi võib esitada kuni 3 kuu piletid.

 

Kooli lõpetamise toetus

Kooli lõpetamise toetust makstakse põhikooli, gümnaasiumi või põhikooli baasil kutseõppeasutuse lõpetanud õpilasele, kelle elukohana on vähemalt viimane õppeaasta olnud registreeritud Kambja vald.

Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist, esitades vallavalitsusele taotluse.

Toetuse määr 2017. aastal on 65 eurot.

 

Üliõpilastoetus

Üliõpilastoetust makstakse täiskoormusega statsionaarses õppes Eesti kõrgkoolides õppivatele üliõpilastele.

Toetuse saamiseks esitab üliõpilane igakuiselt vallavalitsusele taotluse ja igal semestril esmakordsel taotlemisel õppeasutuse tõendi õppimise kohta.

Üliõpilastoetust ei maksta juuli ja augusti kuu eest ning üliõpilase akadeemilisel puhkusel viibimise ajal.

Toetuse määr 2017. aastal on kuni 35 eurot.

 

Eakate sünnipäevatoetus

Eakate sünnipäevatoetust makstakse 70. ja 75. sünnipäeval ja 80. eluaastast igal aastal elaniku sünnikuul.

Sünnipäevatoetust ei maksta neile hoolekandeasutuses viibivatele eakatele, kelle hooldusteenuse eest maksab vallavalitsus või kes viibivad erihoolekandeteenusel.

Toetuse määr 2017. aastal on 30 eurot.

 

Eakate küttetoetus

Eakate küttetoetust makstakse 70-aastastele ja vanematele eakatele üks kord aastas elaniku sünnikuul.

Küttetoetust ei maksta hoolekandeasutuses viibivatele eakatele.

Toetuse määr 2017. aastal on 30 eurot.

 

Sõjaveterani toetus

Sõjaveterani toetust makstakse II maailmasõja veteranidele üks kord aastas augustikuul.

Toetuse esmakordseks saamiseks esitab veteran vallavalitsusele taotluse.

Toetuse määr 2017. aastal on 95 eurot.

 

Tšornobõli veterani toetus

Tšornobõli aatomielektrijaama tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel osalenu toetust makstakse üks kord kuus tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel osalenutele.

Toetuse esmakordseks saamiseks esitab veteran vallavalitsusele taotluse ja toetuse saamise õigust tõendava dokumendi.

Toetuse määr 2017. aastal on 25 eurot.

 

Matusetoetus

Matusetoetus on matuse korraldamiseks ettenähtud ühekordne toetus, mida makstakse Kambja valla elaniku registreeritud surma korral.

Toetust on õigus taotleda ühe kuu jooksul surmast, toetuse saamiseks esitab matuse korraldaja vallavalitsusele taotluse.

Toetuse määr 2017. aastal on 200 eurot.

 

Rehabilitatsioonitoetus

Rehabilitatsioonitoetust makstakse puuetega inimestele rehabilitatsiooniteenuse kulude, mida ei rahastata riigi poolt, osaliseks katmiseks. Rehabilitatsioonitoetust makstakse samal kalendriaastal tehtud kulude katteks.

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse koos rehabilitatsiooniteenusele suunamise otsuse ja teenuse arvega, millel on kajastatud suunamiskirja number.

 

Täiendavad toetused

Ühekordsed täiendavad sotsiaaltoetused on toetused, mida makstakse:

 • vähekindlustatud,
 • erivajadustega

inimestele ja perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega;

 • kriisiolukorra leevendamiseks (õnnetusjuhtum, loodusõnnetus, tulekahju, vargus vms).

 

Täiendavat kütusetoetust (2017. aastal kuni 65 eurot kuus) on õigus taotleda eakatel ja puudega inimestel, kes elavad ahiküttega elamus, ei ole ise võimelised endale kütust hankima ning kellel puuduvad lähemad sugulased, kes oleksid võimelised kütuse hankimisel abistama. Toetust on õigus taotleda üks kord aastas. Toetust ei maksta hoolekandeasutuses viibivatele elanikele.

Täiendavate toetuste saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse, millele on lisatud võimalusel kulusid tõendavad dokumendid.

 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse taotlemine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks sotsiaalosakonnale avalduse hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks vallavolikogu poolt kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

Toetused ja nende taotlemise ning maksmise kord on kehtestatud Kambja Vallavolikogu määrusega "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord".

Toetuste määrad on kehtestatud Kambja vallavolikogu määrusega "Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastal".

 

Riiklikud toetused

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:

 1. perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või
 2. perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.

Loe toetuse taotlemise kohta täpsemalt sotsiaalministeeriumi veebist.

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse taotlemine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks sotsiaalosakonnale avalduse hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks vallavolikogu poolt kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

Toetused ja nende taotlemise ning maksmise kord on kehtestatud Kambja Vallavolikogu määrusega "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord".

Toetuste määrad on kehtestatud Kambja vallavolikogu määrusega "Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastal".
 

Taotlemine endise Ülenurme valla maaalal

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse kahes osas:

1) esimene osa makstakse lapsevanema taotluse alusel vanemale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi on Ülenurme vald ning lapse registrijärgseks elukohaks pärast sünniakti koostamist jääb Ülenurme vald.

2) Teine osa makstakse lapsevanema taotluse alusel lapse 3-aastaseks saamisel tingimusel, et lapse elukoht on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald. Sünnitoetuse esimese osa suurus on 220 eurot ja teise osa suurus on 80 eurot. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Matusetoetus

Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse rahvastikuregistrisse kantud Ülenurme valla elaniku surma korral. Matusetoetuse suurus on 150 eurot. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Küttetoetus

Küttetoetus on ühekordne toetus ahiküttega eluruumi küttekulude kompenseerimiseks. Küttetoetusele on õigus üksi elaval vanadus- või töövõimetuspensionäril, kes ei tööta ja kelle kuu sissetulek on väiksem kui 465 eurot. Toetuse suurus on 100 eurot. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Koolilõunatoetus

Koolilõunatoetus on toetus, mida makstakse peredele laste koolilõuna kulude katmiseks.Koolilõuna toetusele on õigus peredel, kui perekonna kuusissetulek pereliikme kohta jääb alla 180 euro. Toetust määratakse vahendite olemasolu korral kas osaliselt või kogu ulatuses koolilõuna maksumusest. Vastavalt vallavalitsuse korraldusele kantakse toetus üle koolides toitlustamist korraldavale ettevõttele. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Ranitsatoetus

Ranitsatoetus on ühekordne toetus esimesse klassi minevale lapsele. Toetust makstakse vanema taotluse alusel. Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapse koolimineku aastal 1. augustist kuni 30. oktoobrini. Toetuse suurus on 50 eurot.

 

Õppetoetus

Õppetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse perekondadele laste õppevahendite, töövihikute ning muude kooliskäimisega seotud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks. Õppetoetusele on õigus peredel, kui perekonna kuusissetulek pereliikme kohta jääb alla 180 euro. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Ravitoetus

Ravitoetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks tasumiseks:

1) riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks, tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. Toetuse suurus on 60 eurot;

2) puudega lapsele ja mittetöötavale puudega täiskasvanule abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;

3) kuni 18-aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;

4) mittetöötavatele üle 16-aastasele liikumispuudega isikule transpordikulude hüvitamiseks üks kord aasta. Toetuse suurus on 50 eurot.

5) liikumispuudega lapse ja töötavale üle 16-aastase isiku toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

Toetuse saamiseks on vajalik esitada taotlus ning kulusid tõendavad dokumendid.

 

Toimetulekutoetus

Kellele toetus  on mõeldud:

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris määratletud Ülenurme vald.

Toimetuleku toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnad, kelle kuu netosissetulek pärast üüri või hoolduskulude, kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia, vee- ja kanalisatsiooni, elektri, majapidamisgaasi, olmejäätmete veo, hoone kindlustusmaksu ja maamaksu eest tasumist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Kommunaalkulud võetakse arvesse Ülenurme Vallavolikogu poolt kinnitatud piirmäärade ja valitsuse poolt kinnitatud normpinna ulatuses.

Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas. Alates 01.01.2016 on toimetulekupiir 130 eurot esimese pereliikme ja iga alaealise pereliikme kohta ning 104 eurot iga järgmise täisealise pereliikme kohta kuus.

 

Seadusandlik alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

2016. aasta riigieelarve seadus

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel (Ülenurme Vallavolikogu 05.05.2015 a määrus nr 4)

 

Kuhu  pöörduda:

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb taotlejal või tema perekonnaliikmel isiklikult pöörduda hiljemalt 20. kuupäevaks valla sotsiaalnõuniku vastuvõtule, et täita vormikohane avaldus ning esitada nõutavad dokumendid.

 

Vastuvõtuajad:

Rahel Tamm

sotsiaalnõunik

E, K    8.30 – 12.00 ja 13.00-16.30

R        8.30 – 12.00

 

Vajalikud dokumendid:

 1. Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus;
 2. alalise eluruumi kasutamisõigust tõendav dokument (omandiõigust tõendav dokument või üürileping) – esitatakse esmasel taotlemisel;
 3. pereliikmete eelmise kuu netosissetulekut tõendavad dokumendid.
 4. üle 16-aastastel õpilastel tõend koolis päevases õppevormis õppimise kohta – esitatakse esmakordsel taotlemisel ja edaspidi iga õppeaasta algul;
 5. jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved ja maksukviitungid üüri või hooldustasu, vee ja kanalisatsiooni, elektri, majapidamisgaasi, hoone kindlustusmaksu ja maamaksu kohta;
 6. tõend elatisraha saamise kohta või kohtutäituri tõend elatisraha mittesaamise kohta.

 

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja pereliikmete isikut tõendavad dokumendid või koopia nendest. Andmete muutumisel on toimetulekutoetuse taotleja kohustatud sellest koheselt teavitama Ülenurme Vallavalitsuse sotsiaalnõunikku.


Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: TT = (EK + TP) - S, kusjuures TT – toimetulekutoetus, EK – eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP – perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S – perekonna sissetulek (tulud).

Igakuist regulaarset sissetulekut mitteomava isiku toimetulekutoetuse arvestamise aluseks võetakse toimetulekutoetuse taotlemisele eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:

 • töötasu;
 • vanemahüvitis;
 • elatisraha (alimendid);
 • töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis;
 • pension (kõik pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension);
 • ametliku hooldaja toetus;
 • üksi last kasvatava puudega vanema toetus;
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavad toetused;
 • töötu abiraha;
 • tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel);
 • tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest;
 • tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist;
 • stipendiumid, välja arvatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolitusel osalemise korral makstav stipendium;
 • õppetoetus;
 • honorarid;
 • intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt;
 • muud sissetulekud
 • tuludeklaratsiooniga tagastatav tulumaks.

Sissetulekute hulka ei arvata:

 • ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule või perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest;
 • konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud perioodilised toetused;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
 • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhine õppetoetus, vajaduspõhine eritoetus ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetus;
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstav kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;
 • vajaduspõhine peretoetus.

Toimetulekutoetuse määramisel on  alalise eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks:

 • omandiõigus eluruumile;
 • liikmelisus elamuühistus (elamukooperatiivis);
 • eluruumi üürileping, välja arvatud leping, mis on sõlmitud Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 2 või 2 1 nimetatud isikute endi vahel;
 • üürileping, mille esemeks on eluruum või elamiseks kasutatav muu ruum ja mille riik, kohaliku omavalitsuse üksus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik või nende poolt elamu haldamiseks asutatud eraõiguslik juriidiline isik on oma seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks andnud üürile elamispinda hädasti vajavale isikule või haridust omandavale isikule, samuti eraõigusliku juriidilise isiku eluruumis või muus ruumis elamiseks sõlmitud üürileping, välja arvatud hotellitüüpi majutusettevõtte või hoolekandeasutuse ruumi või puhkamiseks mõeldud ruumi üürileping;
 • üürileping, mille esemeks on eluruum, mis on osa üürileandja enda poolt kasutatavatest eluruumidest, välja arvatud leping, mis on sõlmitud Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute endi vahel;
 • asjaõiguslik leping elamispinna kasutamiseks (isiklik servituut), välja arvatud leping, mis on sõlmitud Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute endi vahel.

Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta. Juhul, kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks tegelik pind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse vastavalt Ülenurme Vallavolikogu poolt kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud:

 1. tegelik korteriüür hooldustasu – kuni 5,50 € 1m² kohta kuus ;
 2. korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 1 € 1m² kohta kuus;
 3. korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1 € 1m² kohta kuus;
 4. tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus – kuni 16 € üheliikmelise pere kohta kuus ja 12 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 5. kütteks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus - kuni 3 € 1m² kohta kuus;
 6. soojavee varustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 1 € pereliikme kohta kuus;     
 7. tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 22,00 € üheliikmelise pere kohta kuus, ning  13,20 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8. tarbitud majapidamisgaasi maksumus  - kuni 6,50 € üheliikmelise pere kohta kuus, ning 4,80 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9. maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni  0,15 € 1m² kohta kuus;
 10. hoone kindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile – kuni 0,20 € 1m² kohta kuus;
 11. tegelik olmejäätmete veotasu – kuni 6 € üheliikmelise pere kohta kuus, ning 4 € iga järgneva pereliikme kohta kuus.

Alalise eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.

Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.


Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:

 1. töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või valla- või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
 2. isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 3. kui valla- või linnavalitsuse vastav komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.