« Tagasi

Kase detailplaneeringu kehtestamine

Kambja Vallavalitsuse 10.08.2017 korraldusega nr 1241 kehtestati Kambja vallas Palumäe küla Kase maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga jagatakse planeeringuala kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Üks elamumaa krunt on hoonestatud, sinna on juurdeehitamine keelatud, teisele krundile on lubatud ehitada üks üksikelamu. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid mõjusid ega mõju looduskeskkonnale. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/kambjavv/index.aspx?itm=52129

 

 


Statistika

Rahvaarv: 2586
Pindala: 189,2 km²
Suurim asula: Kambja alevik (628)
Koole: 4
Lasteaedu: 2
Külasid: 30
Huvikoole: 1