« Tagasi

Palumäe küla Kase (kü 28201:008:0529) kinnistu detailplaneering (väljapanekul)

Algatamine

Kambja Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 1029 algatati Kambja vallas Palumäe külas asuva Kase (kü 28201:008:0529) kinnistu detailplaneering planeeringuala suurusega 3,83 ha kinnistu omaniku tellimisel ja finantseerimisel.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks krundiks, kruntide sihtotstarbe muutmine osaliselt elamumaaks ning ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine hoonestamata krundile. Kuna planeeringuala asub Pangodi maastikukaitsealal, on nendeks tegevusteks nõutav detailplaneeringu koostamine. 

Kuna kinnistu asub Pangodi maastikukaitsealal, on nendeks tegevusteks nõutav detailplaneeringu koostamine. Kase kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa, planeeringuala loodeosas on olemasolev hoonestus. Planeeringuala piirneb põhjast Kivijärvega, idast Söödi ja Kalda maaüksustega, lõunast ja kagust riigiteega nr 22188 Kambja-Kodijärve ning läänest Vana-Keerdo ja Lõhmuse maaüksustega. Detailplaneeringuga on kavandatud planeeringuala jagamine kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine. Olemasoleva hoonestusega elamumaa krundil säilib praegune olukord, hoonestamate elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe elamu ehitamiseks. Planeringuga on määratud elamu suuruspiirangud ja arhitektuurinõuded, lahendatud juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine. Planeering on saanud nõutud kooskõlastused, planeeringulahendus vastab Kambja valla üldplaneeringule ja Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringule.

Planeering dokumendregistris

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsus võttis 29. juuni 2017 korraldusega nr 1215 "Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Palumäe küla Kase  kinnistu detailplaneeringu ja korraldas selle väljapaneku.

 

Väljapanek

Vastavalt Kambja vallavalitsuse 29. juuni 2017 korraldusele nr 1215 "Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku korraldamine"  toimub detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 24. juuli kuni 7. august 2017. a Kambja vallamajas (Kesk 2, Kambja) ning vallaveebis.

Joonised:

Kooskõlastused: