Vallavanem

Ivar Tedrema

Sündinud: 19.04.1954, Tartu
Haridus: kõrgem
Õppeasutus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia
Erakondlik kuuluvus: puudub
Valimisnimekiri: VL Koduvald

Vallavanem on vallavalitsuse ja valla ametiasutuse juht, kes esindab vallavalitsust. Vallavanema valib ja nimetab ametisse volikogu. Vallavanem täidab talle seaduste, käesoleva põhimääruse ja muude õigusaktidega pandud ülesandeid. 

Vallavanem:

  • korraldab vallavalitsuse tööd ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamist ning juhatab vallavalitsuse istungit;
  • esindab Kambja valda ja vallavalitsust vastavalt seadusega, käesoleva põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele;
  • esitab volikogule kinnitamiseks vallavalitsuse koosseisu, samuti ettepaneku vallavalitsuse täiendava liikme ametisse kinnitamiseks või mõne valitsuse liikme ametist vabastamiseks;
  • esitab vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb vallavalitsusele ettepaneku hallatava asutuse juhi ametist vabastamiseks;
  • kirjutab alla vallavalitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele vallavalitsuse dokumentidele;
  • annab vallavalitsuse kui ametiasutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju; 
  • täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid.

Vallavanema ametitunnus on vallavanema ametiraha.

Vallavanema äraolekul asendab vallavanemat vallavanema käskkirjaga määratud üks vallavalitsuse liige.

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Ivar Tedrema 741 6450, 501 1587 Vastuvõtt:
E 9 - 12