Aivar Aleksejev

Kambja vallavanem 

Valimisnimekiri: Eesti Reformierakond

Sünniaeg: 23.05.1965

Erakondlik kuuluvus: Eesti Reformierakond 

Tel +372 513 8685

E-post aivar@ylenurme.ee

Haridus: Kõrgharidus

Vallavolikogu liige 21.10.2017 - 31.10.2017 (volitused peatunud seoses vallavanemaks valimisega).

Vallavanem on vallavalitsuse ja valla ametiasutuse juht, kes esindab vallavalitsust. Vallavanema valib ja nimetab ametisse volikogu. Vallavanem täidab talle seaduste, põhimääruse ja muude õigusaktidega pandud ülesandeid. 

Vallavanem:

  • korraldab vallavalitsuse tööd ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamist;
  • esindab Kambja valda ja vallavalitsust vastavalt seadusega, valla põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele;
  • annab vallavalitsuse liikmete ja muude talle vahetult alluvate isikute ning vallavalitsuse (ametisutusena) sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  • kirjutab alla vallavalitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele vallavalitsuse dokumentidele;
  • esitab vallavolikogule kinnitamiseks vallavalitsuse koosseisu;
  • teeb volikogule ettepaneku vallavalitsuse täiendava liikme ametisse kinnitamiseks või mõne vallavalitsuse liikme ametist vabastamiseks;
  • esitab vallavalitsusele ametisse nimetamiseks valla ametiasutuse juhi kandidaadi ja ametisse kinnitamiseks valla ametiasutuse hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb vallavalitsusele ettepaneku nimetatud juhtide ametist vabastamise kohta, teostab tööandja teisi õigusi ja kohustusi, kui vallavolikogu või vallavalitsuse õigusaktis ei ole sätestatud teisiti;
  • täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid.

Vallavanema ametitunnus on vallavanema ametiraha.

Vallavanema äraolekul asendab vallavanemat abivallavanem või vallavanema poolt käskkirjaga määratud vallavalitsuse liige.