Elukoha registreerimine

17.01.18

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse pärast uude elukohta kolimist, rahvastikuregistrist valede andmete leidmisel või elukoha andmete puudumisel.

Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (registripidajale), kui inimene:

  • asub uude kohta elama.
  • muudab elukohta Eestis.
  • asub elama välismaale.
  • kolib välismaalt tagasi Eestisse.

Välisriigis elades saab inimene teatada oma elukoha andmete muudatustest välisesindusele. Kui inimene kasutab elamiseks mitut elukohta, esitab ta rahvastikuregistrisse kandmiseks omal valikul ühe elukoha aadressi. Elukohateatel võib esitada ka sideandmed (telefon, e-posti aadress).

Kuidas esitada elukohateadet?

Elukohateadet saab esitada kohalikus omavalitsuses:

Elukohateate esitamisel posti teel lisatakse sellele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest. Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, väljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel). Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukoha andmed. Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kokkuleppest ei tulene teisiti.

Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi ELi kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata. ELi kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos ELi kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa.

Pärast 3 kuu möödumist tuleb ELi kodanikul ja pereliikmel elamisõiguse saamiseks registreerida enda elukoht rahvastikuregistris. Elukohateadet saab esitada kohalikus omavalitsuses rahvastikuregistri töötaja juures või riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.

Omaniku õigustatud nõudmine

Juhul kui isiku elukohaks rahvastikuregistris on märgitud omanikule kuuluv ruum, aga elanikul pole õigust seda kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, on ruumi omanikul õigus elanik välja registreerida ehk esitada teade rahvastikuregistris olevate andmete muutmiseks (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga).

Kui teie eluruumi omanikuna ei tea, kas eluruumi on teisi inimesi registreeritud, saate seda küsida e-posti teel või isiklikult kohale minnes oma kodukoha vallavalitsusest.

Ruumi omaniku taotlusest teavitab kohalik omavalitsus elanikku tähitud kirjaga, samuti avaldatakse teade väljaandes Ametlikud Teadaanded. Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadeannetes avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisõiguse või elamisloa alusel elavate välismaalaste peamiste isikuandmete ühtne andmekogu, mida haldab ja arendab siseministeerium.
Isikutel on juurdepääs rahvastikuregistri andmetele võimalik õigustatud huvi korral. Rahvastikuregistri andmeid uuendatakse pidevalt inimesega toimuvate sündmuste registreerimisel või talle dokumentide väljastamisel riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses.

Isikul on õigus tutvuda oma rahvastikuregistrisse kantud andmetega. Lapse andmete vaatamise õigus on tema vanemal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal. Juurdepääsu andmetele võimaldab kas kohalik omavalitsus või registri andmete volitatud töötleja siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) isiku avalduse alusel. Lisaks saate oma andmeid vaadata siinsamas portaalis, kui te sisenemisel identifitseerite end ID-kaardiga või internetipanga kaudu ning valite teenuse Enda andmete päring (rahvastikuregister), samuti näete ka enda ja oma alaealiste laste andmeid teenuses Enda ja oma alaealiste laste andmete päring (rahvastikuregister). Andmetes vea leidmisel on teil võimalik sellest teada anda kohalikule omavalitsusele või riigiportaali kaudu SMITile.
 

Õigusaktid

Vastutavad ametnikud


Teatamine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege riigiportaali eesti.ee keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ja vastavalt PIN1 ja PIN2 paroolid.  
Vorm tuleb täita ja digitaalselt allkirjastada.


Teatamine pabervormiga
 

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või vallamajast.

Elukohateate esitamisel posti teel lisatakse sellele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest. Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, väljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel). Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukoha andmed. Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kokkuleppest ei tulene teisiti.
 

Viited vormidele